Get Adobe Flash player
ورود کاربران
آیا می دانید؟
حریم مصوب: 14800 هکتار
حریم پیشنهادی: 12000 هکتار
محدوده شهر: 1852 هکتار
محدوده شهرک: 330 هکتار
محدوده پیشنهادی: 99 هکتار
محدوده خدماتی(محدوده قانونی):محدوده پیشنهادی+ محدوده شهر + محدوده شهرک=2281 هکتار
همیشه بزرگوارتر از آن باشید که برنجید و نجیب تر از آن باشید که برنجانید. شاکتی گواین
شـهــــر گردشگری بازارها

بازار هسته مركزي فعاليت ناحيه تجاري- اداري مركز شهر است كه ساليان دراز در اطراف خود موجد اندامهايي شده است كه شريانهاي حياتي شهر را به يكديگر متصل و مربوط مي سازند. سراها يا تيم و تيمچه ها، گذرهاي سرپوشيده، حمام و مسجد به طرزي منطقي و از پيش تعقل يافته، اندام و ساخت اين هسته را در بر مي گرفته است.

بطوريكه شناخت فضا و گاه جدا كردن عملكرد گذر، بازار، يا مسجد در اين ناحيه مشكل بوده است.

ساختمان بازار در اين ناحيه از فرم و ويژگي خاص برخوردار است. شبكه شطرنجي ارگانيك آن در مواقع نتيجه موقعيت و اقليم شهريست. در مجموعه بازار، چند راسته مهم از اندامهاي ارتباطي- قديمي آن به شمار مي رود (نقشه 1-4) كه عبارتند از:

1ـ راسته بازار گمرك كه از خيابان فردوسي شروع مي شود و در جهت غربي- شرقي تا كاروانسراي باغ ادامه مي يابد.

2ـ راسته بازار سنگ فرش كه از خيابان فردوسي شروع ميشود و در جهت شرقي ـ غربي تا حمام رئيس ادامه مي يابد.

3ـ راسته بازار كاريز كه در جهت شمال شرقي- جنوب غربي كشيده شده است و وردي آن در مجاورت بازار سنگفرش قرار گرفته است.

4ـ راسته بازار هاديزاده و ميثم كه جديدتر از راسته هاي قبلي است و به موازات بازار هاي گمرك و سنگفرش و در جبهه شمالي آنها كشيده شده است و هم اكنون در ارتباط مستمر با اين بازار فعال است.

مجموعه بازار به هنگام پيدايش خيابان بندي جديد از هم گسسته و فضاي بازار كنوني قديمي نيست (1). فضا هاي تجاري حادث در بدنه خيابان فردوسي بافتي كاذب بصورت مغازه هاي كوچك به عمق 2تا 5 متر بوده است. همچنين در قسمتهايي از آن انبارها و فضاهاي رو بازي وجود دارد كه نتها از نظر رفت و آمد و يا بار گيري و باراندازي اشكال ايجاد نموده اند بلكه از نظر شكل ظاهري فضاهاي نا مطلوب و نامساعدي باشند.

 

دسترسي به بازار:

بدليل آنكه بازار تربت حيدريه با دو قشر مراجعه كننده به آن(شهر و روستايي) مواجه است بنابراين در دسترسي به آن بايد هر دو قشر مورد توجه قرار گيرند. شهروندان معمولا از محورها و شريانهاي اصلي منتهي به بازار جهت دسترسي استفاده مي كنند كه اين محورها عبارتند از:

محور خيابان منصوريه- طالقاني، خيابان فردوسي و محور خيابان كاشاني، اما دسترسي و مراجعه روستائيان به بازار از روندي ديگر تبعيت مي كند. روستاهايي كه در حوزه جغرافيايي محصولات و قسمت جنوب غربي شهرستان واقعند به كمك اتوبوس و يا مني بوس روستا تا ميدان ورودي شهر مي آيند و از آنجا به وسيله نقليه شهري به ميدان باغ سلزاني و بازار مرتبط مي شوند.

روستاهايي كه در حوزه جغرافيائي خواف واقعند تا چهار راه خواف و بعضا تا انتها بازار گمرك(در صورتي كه وسيله نقليه شخصي و يا ميني بوس باشد) با وسيله نقليه شهري به خيابان بازار مراجعه مي كنند.

روستاهايي كه در حوزه جغرافيايي زاوه و قسمتهاي شرقي و شمالي شهرستان واقعند تا ترمينال با وسيله نقليه روستايي مي آيند و از آنجا تا خيابان طالقاني به كمك وسائل نقليه شهري مراجعه مي كنند.

روستائياني كه در حوزه جغرافيائي بايگ واقعند تا ورودي شهر در قسمت غربي و اي ابتدا خيابان فردوسي با وسيله نقليه روستائي آمده و از آنجا به ميدان مسجد جامع با وسيله نقليه شهري به خيابان بارزار مراجعه مي كنند.

بنا براين مشخص است كه روستائيان بر اساس موقعيت هاي جغرافيائي متفاوت، مسير هاي مختلفي جهت دسترسي بر ميگزينند و بنابراين در شكل گيري بازار با چهار هسته متفاوت مواجعه مي شويم. اين هسته ها عبارتند از: بازار خوانيها- بازار محلايتها- بازار بايگيها، و بازار زاوهاي ها، كه توسط خيابان فردوسي به يكديگر متصل ميشوند. با توجه به اقتصاد هر حوزه جغرافيايي، فضاهاي تجاري اين چهار هسته نيز با يكدگر متفاوت است و هر كدام كلا هاي خاص خود را عرضه مي كنند. كه در بخش هاي بعدي به نوع فضاهاي تجاري اشاره خواهد شد.

چگونگي كاربري هاي تجاري در بازار:

با توجه به اقشار مراجه كننده و ورتبط با بازار چگونگي تمركز كاربري هاي تجاري و نوع كاربري ها در نقاط مختلف بازار متفاوت است و باعث شكل گيري هسته ها و راسته هاي متفاوتي در طول بازار شده است كه به چگونگي تمركز تجاريهاي شهري، تجاريهاي شهري- و تجاري روستائي توجه شود.

تجاري شهري اين عناصر اكثرا در امتداد محور اصلي شهري(خيابان فردوسي) امتداد خيابان منصوريه گسترش يافته اند. اين محور شامل تلفيقي از كاربري هاي مختلف تجاري بوده كه از آن جمله مي توان از واحد هاي طلا فروشي، البسه، لوازم منزل، بانك خشكشويي، فروش مواد غذايي، و همچنين گونه هاي مختلف پاساژ را نام برد.

اين محور بدليل نوع كاربري و موقعيت خاص خود از اقتصاد مناسب شهري و روستايي است. از نطر كالبدي اين بخش از بازار داراي كيفيت نسبتا مطلوبي است اگر چه مجموعا بدنه شهري كاملا نامناسبي را به وجود آورده اند.

مراکز تجاری شهري روستايي:

اين عناصر اكثرا در امتداد محورهاي تاريخي بازار(بازارگمرك، سنگ فروش و هاديزديزاده) متمركز شدهاند. اين محور ها شامل كاربريهاي همچون فروش پارچه، لوازم منزل و البسه و لوازم پلاستيكي مانند كفش و… بوده كه مورد توجه هر دو قشر شهري و روستايي است. از نظر كالبدي اين بخش از بازار از كيفيت مناسبي برخوردار است.

مراکزصنعتی و تجاري روستايي:

اين عناصر اكثرا در محور تاريخي بازار يعني در انتهاي بازار كمرك و  هاديزاده- بازار سنگفرش و در راستاي بازار كاريز و بازار زاوه شكل گرفته اند كه شامل انواع محصولات و صنايع روستايي(لوازم سبك كشاورزي، قالي بافي، صنايع دستي، حرفه ها و صنايع سنتي لوازم و…) مي باشند.

برسي انواع ميزان تردد(اعم از روستائيان، شهروندان و وسايل نقليه):

تردد روستائيان در بازار:

بيشترين ميزان تردد روستائيان در امتداد محورهاي خيابان فردوسي و بازار گمرك است. خيابان فردوسي به دليل موقعيت خاص خود و نيز نوع كاربري(تجاري شهري) مورد توجه هر دو قشر شهري و روستائي بوده اگر چه ميزان مبادلات اقشار روستايي در امتداد اين محور محدود است اما به علت ويژگي خاص آن(جنبه تزئيني و جاذب بودن آن) موجب حركت روستائيان در امتداد اين محور مي شود. همچنين منشعب كليه بازار ها از اين محور به طرز قابل توجهي بر ميزان تراكم آن مي افزايد.

بازار گمرك به دليل موقعيت تاريخي  خاص خود و نوع عناصر تجاري آن مورد توجه عموم مي باشد.

علاوه بر اين چون اين محور به عنوان محور ارتباطي بين بازار خوافي ها و محور اصلي شهري محسوب مي گردد از تركم بالايي برخوردار است. محور هاي بازار سنگفروش، بازار هاديزاده، بازار زاوه بازار كاريز و محور هاي ديگري متوسط روستائيان برخوردار است. بازار هاي سنگفروش هاديزاده و زاوه به دليل نقش ارتباطي بين مراكز روستايي با محور اصلي شهري از تراكم متوسطي برخوردار است و محورهاي فرعي ديگر به علت كاربري خواص آن(وجود مراكز بهداشتي و درماني در آن‌) مورد توجه روستائيان است. با دور شدن از مراكز اصلي بازار از ميزان تراكم كاسته مي گردد.

تردد شهرنشينان در بازار تربت حيدريه:

بيشتر ميزان تردد در امتداد خيابان فردوسي مي باشد چرا كه داري كاربري خواص تجاري شهري است و از طرفي به عنوان محور پياده و ارتباطي بين مسجد جامع و ميدان باغ سلطاني عمل مي كند. ميدان مسجد جامع و ميدان باغ سلطاني عمل مي كنند. ميدان مسجد جامع نيز به دليل موقعيت خاص خود كه محور هاي اصلي شهري به آن مي رسد از تردد بالايي برخوردار است. به همين علت در سالهاي اخير مراكز تجاري كه اكثرا به صورت مجموعه هاي تجاري(پاساژ) مي باشند در امتداد محورهاي منتهي به ميدان شكل گرفته اند و اين امر در امتداد اين محورها رو به گسترش است.

بازار گمرك نيز به دليل موقعيت تاريخي و نوع كاربري آن بعد از ميدان مسجد جامع و خيابان فرودسي بيشترين ميزان تردد را به خود اختصاص ميدهد. بازار هاي هاديزاده و بعد از آنها بازار سنگ فروش نيز مورد توجه مي باشند. اين در حالتي است كه بازار سنگفروش با قرار گيري در ضلع غربي خيابان كم كم به بازار هاي قد يمي تبديل مي گردد.

تردد وسايل نقليه در بازار تربت حيدريه:

مشخص است كه بيشترين ميزان تركم وسائل نقليه در امتداد محور اصلي شهري(خيابان فردوسي)  مي باشد. خيابان منصوريه به دليل آنكه تعدادي از و مراكز شهري(بيمارستان و…) را به مركز شهر ارتباط مي دهد و از طرفي اقشار با اقتصاد مناسب شهري در محدوده آن ساكن هستند از تراكم نسبتا بالايي  برخوردار است.

خيابان طالقاني، بهشتي به دليل نقش (ارتباطي آنها بين خيابان كمربي و مركز شهر) بعد از موارد ياد شده داري تراكم بالايي هستند. خيابان باراند نيز به همين دليل در رتبه بعدي تردد و اهميت واقع است.

محور خيابان روح بخش به دليل آنكه خدمات دهي به بازار و از طرفي گريز از محور اصلي شهري از تراكم متوسطي برخوردار است.

محور بازار كاريز و بازار خوافي ها نيز به دليل امكان خدمات دهي به بازار و از طرفي ارتباط روستائيان با بازار از تراكم متوسط بر خوردار است.

5ـ برسي بازار در موقعيت زماني صبح و بعد ظهر:

بازار در صبح:

روستائيان جهت انجام امور تجاري و اداري خود هر روز از روستاهاي مختلف به شهر تربت حيدريه مراجعه مي كنند. زمان ورود آنها صبح بوده و معمولا اين ورود قبل از ساعت 8 صورت گرفته و معمولا تا ساعت 12 به طول مي انجامد. بنابرين بازار در صبح با حضور گسترده روستائيان مواجه است. حتي روستائياني كه جهت انجام امور اداري و يا درماني و… مراجعه ميكنند بعد از انجام امور مربوطه وقت خود را در بازار مي گذرانند. بنابراين سطوح نسبتا وسعي از بافت مركزي شهر در صبح مملو از جمعيت بوده و اكثر عناصر تجاري با مراجعات گسترده بخصوص روستائيان مواجهند. نبابراين بازار تربت حيدريه را در صبح مي توان طبق نقشه تعريف كرد.

بازار در بعد ظهر:

با خروج روستائيان شهر به صورت معمول خود باز مي گردد. فعاليت و تردد تا حد وسيعي كاهش مي يابد و تنها بخشي از بازار كه در صبح فعال بود در بعد ظهر نيز به فعاليت خود ادامه مي دهد. عناصر ديگر يا فعال نيستند و يا در صورت فعال بودن با مراجعات محدود مواجهند.

اين بخش معمولا واحدهاي تجاريي هستند كه مورد توجه اقشار روستايي و شهروندان كمتر نياز به مراجعه به اين واحدها را دارند.


 

افزودن نظر

کد امنیتی
تصویر جدید

?> Deprecated: Non-static method JFactory::getDBO() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /volume1/web/thcity/libraries/joomla/session/storage/database.php on line 84 Deprecated: Non-static method JTable::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /volume1/web/thcity/libraries/joomla/session/storage/database.php on line 89 Deprecated: Non-static method JFactory::getDBO() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /volume1/web/thcity/libraries/joomla/database/table.php on line 112