Get Adobe Flash player
ورود کاربران
آیا می دانید؟
حریم مصوب: 14800 هکتار
حریم پیشنهادی: 12000 هکتار
محدوده شهر: 1852 هکتار
محدوده شهرک: 330 هکتار
محدوده پیشنهادی: 99 هکتار
محدوده خدماتی(محدوده قانونی):محدوده پیشنهادی+ محدوده شهر + محدوده شهرک=2281 هکتار
شهرونداني که فقط خودشان را مي بينند شهر را به خانه خودشان مي آورند و شهرونداني که شهرشان را مي بينند،سرنوشت خانه را به سرنوشت شهر گره مي زنند.
شهرداری سازمانها سازمان اتوبوسرانی

با توجه به موقعیت کلی شهرستان بر آن شدیم تا در سال 1378 در راستای اهداف دولت و بهینه سازی متناسب و نیاز توسعه شهری و ارائه خدمات حمل و نقل و برقراری نظم و برنامه ریزی در جابجایی مسافرین درون شهری در راستای اجرای ماده 48 قانون شهرداری ها و بند 15 ماده 7 قانون تشکیلات وظایف انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران در مورخه 1/3/79 اساسنامه ای بالغ بر بیست و یک صفحه و مشتمل بر پنج فصل و چهل ماده و سی و پنج تبصره و نود و دو بند تهیه و تنظیم که پس از طی مراحل قانونی به تصویب وزیر محترم کشور رسیده و در سال 79 با تحویل 7 دستگاه اتوبوس شهاب و کمنز از شهرداری رسماً کار خود را آغاز نموده است که در ابتدای کار به ازای هر 14285 نفر یک دستگاه اتوبوس بوده که با پیگیری های مسئولین سازمان اتوبوس رانی تربت حیدریه و حومه در سال 79 تعداد 6 دستگاه و در سال 81 تعدا 4 دستگاه و در سال 82 تعداد 4 دستگاه و در سال 83 تعداد 7 دستگاه اتوبوس 0355 و در سال 84 تعداد 6 دستگاه اتوبوس 0457 خریداری و به ناوگان اتوبوس رانی اضافه گردیده و در حال حضر دارای 41 دستگاه اتوبوس است و تعداد 6 دستگاه اتوبوس در بخش خصوصی انجام وظیفه می نمایند . و از آنجایی که واحد اداری این سازمان در یکی از در یکی از سوله های پایانه مسافر بری استقرار دارد و همچنین محلی برای پارک اتوبوس های خود در اختیار ندارد ، این سازمان با مشکل جدی مواجه است .

 

 

با توجه به افزایش و توسعه ناوگان اتوبوس رانی و نیروی انسانی برای سازمان می بایست ساختمانی مناسب جهت سر و سامان بخشیدن بکار تامین گردد ، که پیگیری های انجام شده در خصوص خرید زمین با هماهنگی شهرداری محترم طی 3 سال گذشته صورت پذیرفته ، ما حصل آن مشخص شدن یک قطعه زمین به مساحت 14867 متر مربع از اراضی شهرک ولیعصر (عج) است که دارای کاربری پایانه مسافر بری درون شهری می باشد .

 


شرح مختصر از و ضعیت خطوط اتوبوس رانی تربت حیدریه و حومه

در زمان شروع تا سال81 دارای سه خط ( شهرک ولیعصر – 45 متری و سپهبد قرنی – و ترمینال که با پیگیری ها سازمان موفق شده است مناطقی را که فاقد سرویس و از نعمت اتوبوس محروم بوده اند از خدمات خود بهره مند سازد و بصورت دائم در صدد رفع اشکالات موجود و بهبود بخشیدن به وضعیت مسیر ها با هدف جلب رضایت همشهریان خدمت نماید و اما سازمان علاوه بر سه خط موجود در ابتدای کار نیز خطوطی را در حزه کاری خود اضافه نموده عبارتند از : 1. افزایش تعداد اتوبوس های خط شهرک از 4 دستگاه به 10 دستگاه اتوبوس در طول روز   2. تاسیس خط اتوبوس رانی در مسیر کارخانه قند  3. اسفیوخ_ سرکاریز _ کاریزک خوجوی _ نوغاب  4 . منظر  5. بایگ  6. فهندر  7 . ده پایین و خرداد  8 . سیوکی  9. شادمهر  10. کوی عدالت (داروپخش )  11. باسفر  12. قلعه نی  و در حال بازائ هر 5000 نفر یک دستگاه اتوبوس موجود می باشد و این سازمان جمعاً در 14 خط ارائه خدمت می نماید گرچه بخش خصوصی در این شهرستان مسمر ثمرنبوده است اما در اجرایدستور العمل صادره از سوی وزارت محترم کشور سازمان طرحی در دست اجرا دارد که تعداد 7 دستگاه دیگر از اتوبوس های خود را به بخش خصوصی واگذار نماید .


خطوط مینی بوس در بخش مرکزی و حومه شهر

تعداد 31 دستگاه مینس بوس در بخش حومه زیر نظر سازمان اتوبوس رانی تربت حیدریه و حومه به شرح زیر در امر جابجایی مسافرین انجام و ظیفه می نمایند .
1. بخش مرکزی دوازده دستگاه   2. بخش محولات 8 دستگاه   3. بخش بایگ 7 دستگاه   4. بخش رشتخوار 4 دستگاه .

ارکان سازمان

الف : شورای سازمان مرکب از سه عضو می باشد :

نماینده وزارت کشور که که ریاست شورا را به عهده دارد  به استناد اساسنامه سازمان با پیشنهاد استاندار و تصویب وزیر کشور منصوب می گردد .
فرماندار محترم شهرستان تربت حیدریه
شهردار محترم تربت حیدریه

جلسات شورای سازمان به طور عادی سالی دو بار تشکیل می گردد که یکی در تیر ماه برای تصویب تراز نامه و حساب سود و زیان سال قبل و تفریغ بودجه تشکیل می گردد و در بهمن ماه برای تصویب متمم بودجه سال جاری و سال آینده انجام می گیرد و سایر مسایل مورد نیاز سازمان بنا به پیشنهاد مدیر عامل و دعوت شهردار با هماهنگی رییس شورا در محل سازمان تشکیل می گردد .

ب:  هیات مدیره :

اعضای هیات مدیره مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل می باشد که به استناد ماده 12 اساسنامه این اعضا به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای سازمان برای مدت چهار سال انتخاب می گردند .

معاونت محترم شهرداری به عنوان عضو اصلی و ثابت که ریاست هیئت مدیره را به عهده دارد
معاونت محترم فرمانداری تربت حیدریه
معاونت راهنمائی ورانندگی نیروی انتظامی تربت حیدریه
یک عضو علی البدل که درغیاب دوعضواصلی حق رأی خواهدداشت

یک نفر از اعضاءمحترم شورای اسلامی شهر یعنوان ناظر درجلسات هیأت مدیره سازمان شرکت می نمایدجلسات هیأت مدیره سازمان حداقل هرهفته یکبار درمحل سازمان تشکیل می گردد.

ج)مدیرعامل سازمان

مدیرعامل سازمان میبایست ازافرادذیصلاحیت که علاوه برداشتن مدارک علمی درمسائل فنی وحمل ونقل وترافیک یا مدیریت دارای تخصص وتجربیات کافی باشدبه پیشنهادشهردارتوسط شورای سازمان انتخاب میشود

این مسئولیت ازابتدا بعهده آقایان 1-مهندس علی عقیلی2-جمشیدیزدانپناه3-حسین احمدی4-موسی اسدی وهم اکنون بعهده آقای محمدرضایوسفی مقدم می باشد.

مدیرعامل بالاترین مقام اداری سازمان می باشدکه برکلیه واحدهای تابعه سازمان سرپرستی ونظارت داشته ومسئول حسن اجرای امورمنافع وسرمایه واموال سازمان واجرای مفاداساسنامه ومصوبات شورای سازمان وهیأت مدیره می باشد

د)حسابرس

شورای یک نفر شخص حقیقی بالیسانس حسابدار یا حسابرس یامدیریت بازرگانی واقتصادرابعنوان حسابرس به مدت یکسال انتخاب نموده وجناب آقای محمودفرهنگ کارشناس محترم دفتر امور شهروروستایی ازطریق استانداری به وزارت کشورمعرفی شده اند

درحال حاضرافرادذیل درسازمان مشغول بکارمی باشد:

قسمت اداری

-افرادمنصوب شده درپستهای مورد نیاز سازمان که زیر نظر مدیرعامل

انجام وظیفه مینمایند:

1-معاونت اداری ومالی آقای حسن ارجمندی مأمور شده از شهرداری

2-امور بایگانی ودبیرخانه ورایانه آقای سیدرضاوقفی

3-مسئول پشتیبانی وکارپردازی آقای محموداسدالهی

4-مسئول کنترل خطوط وبازرس خط آقای مهدی مصطفائی

5-مسئول فنی وکنترل خطوط آقای مصطفی عمادی

6-مسئول خدمات وانبارآقای حسین اصغرزاده

7-مأمورکنترل وناظر برعملکرد رانندگان اتوبوس آقای نظر علی اکبری مأمور ازشهرداری

تعداد هیجده نفرراننده پایه یک که از اولین ساعات روز بامشقت تمام درحال خدمتگذاری به همه اقشار وشهروندان جهت خدمت دهی درخطوط مختلف شهرمشغول به فعالیت می باشندبشرح ذیل

1-محمدانتظاری2-علی اصغرایزدی3-مهدی حسینیان بنهنگی4-محمدرضاخانی تلخ آبی5-علی اکبردلنواز6-علیرضارمضانی7-علی زوارتربتی8-مهدی صابریان9-عباس علیزاده10-محمدقربانی کاریزکی11-غلامعباس کمالی فر12-محمدرضاگلی13-مهدی محمدپورزاوه14-علی محمدنژاد15-سیدمهدی موسوی 16-مهدی مدرس زاده قندشتنی17-محسن میرزنگوئی18-حسین هزارهارزنه ای-که تمامی نامبردگان فوق فعلابصورت قراردادی مشغول انجام فعالیت میباشند.

اقدامات انجام یافته سازمان درسال84

باتوجه به مشکلات ونارسائی های موجودسازمان اتوبوسرانی تربت حیدریه اقداماتی جهت رفاه حال شهروندان بشرح ذیل انجام داده است

1-انجام تعداد6دستگاه اتوبوس بنز0457بمنظور بالابردن کیفیت خدمات رسانی وکاهش زمان انتظارشهروندان درایستگاهها

2-پیگیریدرجهت تملک یک قطعه زمین به مساحت14500مترزمین ازاراضی شهرک ولی عصر(عج)درجهت ایجادساختمان اداری ویک منطقه نمودن توقفگاه اتوبوسها

3-پیگیری درجهت تأسیس کارواش اتوماتیک وایجادجایگاه سوخت رسانی

4-انجام مطالعات پایه ای بمنظورتدوین برنامه های بلندمدت ناوگان

5-تلاش درجهت افزایش اعتبارات دولتی به منظورحل مشکلات مالی وحمایت ازبخش خصوصی

6-پرداخت حقوق ومزایای پرسنل واعزام نیروها به تورهای زیارتی درجهتافزایش روحیه کاری آنها

7-ایجادواحداتوبوس دربستی به منظورتسریع درانجام مراسمات شهروندان باوجه ارزان وجلوگیری ازاتلاف وقت همشهریان

8-نصب کدشناسائی بروی اتوبوسها.

9-پذیرش تبلیغات موثر بروی اتوبوسهاوپشت بلیطهای اتوبوس

10-ترمیم وتعویض تابلوهای ایستگاههای اتوبوس

11-ایاب وذهاب نمازگزاران همه هفته درروزهای جمعه جهت نمازجمعه

12-همکاری سازمان بانهادهاوسازمان وارگانهای دولتی وخصوصی وارائه خدمات جابجائی نیروها وشهروندان بصورت رایگان درمراسم ملی ومذهبی وراهپیمائی ها

شرح مختصرازوضعیت بودجه سالهای1379و1385سازمان اتوبوسرانی تربت حیدریه وحومه درصفحه بعدومقایسه عملکردبودجه ناشی ازفعالیت سازمان درطول خدمت وافزایش کاری مثبت ارزیابی شده است وتمهیدات درنظرگرفته شاهدرشدوشکوفائی سازمان درسالهای آینده وخدمت دهی بیشتربه تمامی اقشارجامعه خواهیم بود.

خلاصه کل بودجه و تعادل درآمد و هزینه های سازمان اتوبوس رانی تربت حیدریه و حومه در سال 1379ردیف

در آمدها

جمع

ردیف

هزینه ها

جمع

10

در آمدهای مالیاتی

150/000/000

1000

فصل اول – هزینه های پرسنلی

146/800/000

20

در آمد های غیر عملیاتی

7/000/000

20000

فصل دوم - هزینه های اداری

122/200/000

30

کمک های بلا عوض

143/000/000

30000

فصل سوم – هزینه های سرمایه ای

31/000/000


------------

---------------

4000

فصل چهارم – هزینه های انتقالی

--------------

جمع کل درآمدها

300/000/000

جمع کل در آمد ها

300/000/000خلاصه بودجه و تعادل درآمد و هزینه های سازمان اتوبوس رانی تربت حیدریه و حومه در سال 1385
ردیف

در آمدها

جمع

ردیف

هزینه ها

جمع

10

در آمدهای مالیاتی

000/000/900

1000

فصل اول - هزینه های پرسنلی

000/000/315/1

20

در آمدهای غیر عملیاتی

000/000/381

20000

فصل دوم – هزینه های اداری

000/000/251/1

30

کمک های بلاعوض

000/000/470/6

30000

فصل سوم – هزینه های سرمایه ای

000/000/175/5


-----------

--------------

4000

فصل چهارم – هزینه های انتقالی

000/000/10

جمع کل درآمدها

000/000/751/7

جمع کل در آمدها

000/000/751/7


آخرين بروز رساني (چهارشنبه ، 23 شهریور 1390 ، 13:14)

 

نظرات 

 
-1 #3 ایزدی 21 مهر 1394 ساعت 11:51
سایت های زیادی را در بحث اتوبوسرانی در سراسر کشور سر زدم، خیلی ها که هیچی نداشتند آنهایی هم که داشتند ناقص بود. به نسبت از شما خیلی کامل و خوب بود. ممنون، فقط شماره تماس های سازمان را هم قید کنید.
نقل قول
 
 
0 #2 سيد رضا وقفي 23 تیر 1393 ساعت 13:02
با تشكر از پرسنل زحمتكش اتوبوسراني كه شبانه روز در جهت رفاه حال شهروندان عزيزمان مي كوشند
نقل قول
 
 
+2 #1 حسين اصغرزاده 18 ارديبهشت 1391 ساعت 12:50
با سپاس از زحمات كليه كاركنان سازمان به خاطر بهترين و كامل ترين سرويس دهي
نقل قول
 

افزودن نظر

کد امنیتی
تصویر جدید

?> Deprecated: Non-static method JFactory::getDBO() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /volume1/web/thcity/libraries/joomla/session/storage/database.php on line 84 Deprecated: Non-static method JTable::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /volume1/web/thcity/libraries/joomla/session/storage/database.php on line 89 Deprecated: Non-static method JFactory::getDBO() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /volume1/web/thcity/libraries/joomla/database/table.php on line 112